CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH HÀNH VI SEARCH ENGINE

Hệ thống SEO FIBO sẽ phân tích hành vi Search Engine

Chọn lọc các nội dung

Chọn lọc các nội dung

Từ các website có nội dung thay đổi thường xuyên

Chọn lọc các nội dung

Chọn lọc các nội dung

Nội dung ĐỘC, LẠ, MỚI

Đánh giá được sự Bổ Sung

Đánh giá được sự Bổ Sung

Vào nội dung cũ

Đánh giá được sự Yêu Thích

Đánh giá được sự Yêu Thích

Thông qua hoạt động tìm kiếm và dừng lại lâu ở website của người dùng

Đánh giá được nhịp điệu

Đánh giá được nhịp điệu

Cường độ thông tin và mật độ các bài viết nhắc đến chủ đề người đọc quan tâm.

Đánh giá được sự loan truyền

Đánh giá được sự loan truyền

(viral) của website khi link ra các website khác:

  • Một bài viết chỉ có thể loan truyền nếu các Người Đọc đã từng Đọc, sau đó post các thông tin được đọc đó tại những nơi khác.
  • Sự bùng nổ của thông tin luôn được truy vết từ Nguồn. Thông tin phải xuất phát từ một vài nguồn cụ thể, sau đó được lan truyền ra. (có thể lấy ví dụ của Thuyết vụ nổ BigBang để mô tả thông tin được loan đi)
Đánh giá mối quan hệ Nhân - Quả

Đánh giá mối quan hệ Nhân - Quả

Một website mà Nếu mối quan hệ Nhân-Quả không đủ TỐT, không đủ NHIỀU sẽ không được đánh giá cao. Trong đó, các mô hình Loan Truyền nhận thấy mối quan hệ