giới thiệu về smsadmin

SMS Admin giúp cho Doanh Nghiệp quản lý hiệu quả:

  •         Các thông số báo cáo
  •         Quản lý thu chi
  •         Số dư trong tài khoản
  •         Tra cứu chi tiết tin nhắn thành công, tin nhắn lỗi ….

Từ đó đưa ra kế hoạch kinh doanh, thu chi, nạp tiền vào tài khoản và sửa lỗi tin nhắn kịp thời.

Báo cáo dữ liệu thông tin theo  nhiều trường:  loại tin, đầu số, kiểu tin nhắn, đầu số, nhà mạng ( Telco) và thời gian 

  • Ngày gửi tin
  • Số tin đã gửi
  • Chi phí cho từng đợt gửi tin

Khách hàng tra cứu chi tiết số lượng tin nhắn lỗi, nội dung tin nhắn, và trạng thái lỗi để sửa tin

Tra cứu thu chi, số tiền nạp vào tài khoản, thời gian nạp